Salgsvilkår

Dato: 19.04.21

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp.

Utleier er Vike Camping og Marina AS, Klaus Hansens vei 16, post@vikecamping.com, org.nr. 925 373 052 og betegnes i det følgende som utleier/utleieren.


Leier er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som leier/leieren.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen leier skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som utleier før kjøpet ikke har informert om, skal leier ikke bære.

Avtalen er bindende for begge parter når leieren har sendt sin bestilling til utleieren.


Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra utleieren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i leierens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Utleieren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra utleieren til leieren.


Dersom leieren bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan utleieren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


Ved betaling med faktura, blir fakturaen til leieren utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.


Leiere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Utleier skal stille husrommet med tilbehør til leierens disposisjon til avtalt tid.


Er ikke annet avtalt, regnes overlevering for skjedd når leieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet. Leieren kan nekte å overta husrommet dersom det er i vesentlig dårligere stand enn leieren kan kreve etter avtalen.


Dersom leier ønsker å avbestille eller booke om sin bestilling må dette gjøres senest 14 dager etter bestilling, dersom ikke annet følger av avtalen eller punkt. 8 under.

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan leieren angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.


Leieren må gi utleier melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Leier har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.


Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom utleier ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen leieren mottok opplysningene.


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til utleieren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Leier dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller utleier har unnlatt å opplyse om at leier skal dekke returkostnadene. Utleieren kan ikke fastsette gebyr for leierens bruk av angreretten.


Leier kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan leieren bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


Utleieren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til leieren uten unødig opphold, og senest 14 dager fra utleieren fikk melding om leierens beslutning om å benytte angreretten. Utleier har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra leieren, eller til leier har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Dersom utleieren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes leieren eller forhold på leierens side, kan leieren i henhold til reglene i kjøpslovgivingen etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra utleieren.

 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse
Leier kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra utleier. Leier kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som utleieren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leierens interesse i at utleieren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan leier likevel kreve oppfyllelse.


Leieren taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving
Dersom utleieren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal leieren oppfordre utleier til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom utleier ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan leieren heve kjøpet.


Leier kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis utleier nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom leieren har underrettet utleier om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen leier har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at leieren fikk vite om leveringen.

 

Erstatning
Leieren kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom utleieren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor utleiers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må leier innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi utleier melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes leieren eller forhold på leierens side, kan leieren i henhold til reglene i kjøpslovgivingen etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra utleieren.

 

Reklamasjon til utleieren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering
Leieren kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Utleier kan likevel motsette seg leierens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder utleieren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Utleier har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag
Leier kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for leieren.

 

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan leieren også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Dersom leieren ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes utleieren eller forhold på utleierens side, kan utleieren i henhold til reglene i kjøpslovgivingen etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve
avtalen hevet samt kreve erstatning fra leieren. Utleieren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse
Utleier kan fastholde kjøpet og kreve at leieren betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper utleieren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving
Utleier kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra leierens side. Utleier kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter utleier en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og leieren ikke betaler innen denne fristen, kan utleier heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom leieren ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan utleier kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Leier kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom leieren unnlater å hente ubetalte varer, kan utleier belaste leier med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke utleierens faktiske utlegg for å levere varen til leieren. Et slikt gebyr kan ikke belastes leiere under 18 år.

Garanti som gis av utleieren eller produsenten, gir leieren rettigheter i tillegg til de leieren allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i leierens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er utleier. Med mindre leieren samtykker til noe annet, kan utleieren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at utleieren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Leierens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at utleier skal få gjennomført avtalen med leieren, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Klager rettes til utleier innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan leieren ta kontakt med Forbrukertilsynet eller andre tilsvarende organer for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon  23 400 600.